فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

باد و طوفان آرام می گیرد اما بیرق مولا آرام نمی گیرد

فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

باد و طوفان آرام می گیرد اما بیرق مولا آرام نمی گیرد

فقط حیدر امیرالمؤمنین است...

زیر باران گریه ها گم میشود

حرف هایم بی صدا گم میشوددردسر شد عشق و درمانش تویی

تو که باشی صد بلا گم میشودراه را یادم بده تا که دلم

هی نگوید که چرا گم میشود ؟من غریبم ، در مسیر عشق تو

گفته بودی آشنا گم میشوددائما تشویش و حول و اضطراب

در حضورت دست و پا گم میشودمن گدایم مبتلایان تو شاه

این میان حتما "گدا" گم میشود

آخرین نظرات

تمام لذت عمرم در این است


که مولایم امیرالمومنین است  . . .


---


و شرمساری ما شیعیان همین بس که مولایمان هنوز هم غریب است..


و اکنون بیش از گذشته...


غریب است در میان ما مدعیان!


آری مدعی شیعه بودن...


امامان را بعد از این همه سال هنوز هم نمی شناسیم


و اگر از منو و شما بپرسند جمله ای از اماممان بگویم حقیقتا چه خواهیم گفت؟


اماممان غریب است....و ما مقصریم نه حرکتی کردیم و نه اقدامی

از ما شیعیان انتظار دارند...حواسمان هست؟؟؟؟